Doroszewska Janina

Z Słownik historyczny "Opieka nad dziećmi na ziemiach polskich w XIX-XXI wieku"

Doroszewska Janina – ur. 7.04.1900 w Łodzi, zm. 22.09.1979 w Warszawie; pedagog, specjalistka w zakresie pedagogiki leczniczej, profilaktyki i terapii dziecięcej. Prowadziła badania nad metodami i środkami postępowania z dziećmi przewlekle chorymi. Absolwentka 3-miesięcznej Szkoły Pielęgniarskiej Czerwonego Krzyża. Pracownik prywatnego przedszkola Magdaleny Langerowej (1921-1923). Doktorat z filozofii uzyskała na Uniwersytecie Warszawskim (1928). Pracowała w Instytucie Pedagogiki Specjalnej i państwowych szkołach zawodowych dla dziewcząt w Warszawie. Stypendystka Funduszu Kultury Narodowej (1927-1929), studiowała sztukę dziecka w Paryżu. Starsza asystentka w Zakładzie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego (1929-1931). Badała funkcjonowanie zagranicznych placówek dla niewidomych w USA (1936/1937). W czasie II wojny światowej kierownik przedszkola dla dzieci niewidomych w Laskach. Po zakończeniu okupacji niemieckiej nauczała w szkole powszechnej w Zakładzie dla Ociemniałych w Bukowinie, Domie Dziecka w Krakowie, prewentorium Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Zakopanem, Szpitalu Karola i Marii w Warszawie, Państwowym Instytucie dla Głuchoniemych i Ociemniałych. Dla Departamentu Spraw Społecznych Narodów Zjednoczonych opracowała notatkę dotyczącą terapii zajęciowej w szpitalach dziecięcych w Polsce (1949). Zatrudniona w Instytucie Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Warszawskiego w 1949. Stypendystka Fundacji Forda (1960). Kierownik Katedry Pedagogiki Specjalnej UW (1960). Zastępca dyrektora Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej (1963). Wykładowca pedagogiki specjalnej na Wydziale Psychologii i Pedagogiki UW (1967-1970). Autorka m. in. Terapia wychowawcza (1957), Nauczyciel-wychowawca w zakładzie leczniczym (1963), O regeneracji (1972), Pedagogika specjalna (1989). Redaktor naczelna czasopisma „Szkoła Specjalna”.

Źródła: R. Janeczko, Janina Doroszewska (1900-1979), „Szkoła Specjalna” 1998, nr spec.; Janina Doroszewska [w:] Zeszyty Pedagogiczno-Medyczne. Słownik Pedagogów Polskich i Polskiej Myśli Pedagogicznej XIX i XX wieku, red. M. J. Żmichrowska, M. Pluskota, Wałbrzych 2015, nr 5, t. 35; H. Olechnowicz, Prof. dr Janina Doroszewska (1900-1979), „Psychiatria Polska” 1980, nr 5; A. Stankowski, Doroszewska Janina [w:] Słownik pedagogów polskich, red. W. Bobrowska-Nowak, D. Drynda, Katowice 1998; E. Tomasik, Janiny Doroszewskiej pedagogika przyjaźni, „Szkoła Specjalna” 1997, nr 1; E. Tomasik, „Polska pani z lampą”, Janina Doroszewska (1900-1979) – człowiek i dzieło, Warszawa 2001.