Pedagog rodzinny

Z Słownik historyczny "Opieka nad dziećmi na ziemiach polskich w XIX-XXI wieku"

Pedagog rodzinny – osoba pełniąca funkcję wychowawcy oraz zapewniająca kompleksowe wsparcie całej rodziny. Zapobiega umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej lub wspiera rodzinę, żeby dziecko mogło do niej wrócić z pieczy zastępczej. Wsparcie pedagoga nie jest uzależnione od statusu materialnego rodziny. Cele szczegółowe (określone w Konwencji Praw Dziecka oraz art. 8 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) to: analiza sytuacji i środowiska rodzinnego i przyczyn kryzysu w rodzinie, wzmocnienie roli i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, podnoszenie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny, pomoc w integracji rodziny, przeciwdziałania marginalizacji i degradacji społecznej rodziny, dążenie do reintegracji rodziny. Zadaniem pedagoga jest wsparcie rodziny w kryzysie, w tym z problemem alkoholowym i przemocy, w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zagrożonej z tego powodu ograniczeniem lub pozbawieniem praw rodzicielskich i umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej, bądź wspieranie rodziny biologicznej z dziećmi umieszczonymi w pieczy. Pedagog dąży do poprawy komunikacji i relacji między rodzicami a dziećmi oraz rodzicami i instytucjami wychowawczymi i wspierającymi rodzinę, poprawy więzi rodzinnych, zwiększenia umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów wewnątrzrodzinnych, podniesienia poziomu kultury osobistej członków rodziny, poprawy wizerunku rodziny w środowisku lokalnym. Tworzy bezpieczne środowisko dla dzieci, uczestniczy w przygotowaniu i realizacji opracowanego systemu działań na rzecz dziecka i rodziny. Pracuje z dziećmi i rodzicami codziennie, w nienormowanym ośmiogodzinnym czasie pracy, częściowo z rodziną na zasadzie pracy indywidualnej lub grupy wsparcia, a częściowo z dziećmi w placówce wsparcia dziennego.

Źródła: I. Malanowska, Asystent rodziny a pedagog rodziny, „Przyjaciel Dziecka”, 2021, nr 1-6; Projekt “Droga do Domu” realizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie. Raport z realizacji projektu w 2017 r., Szczecin 2018; Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Zarząd główny. Sprawozdanie z działalności w 2021 r., Warszawa 2022.