Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Z Słownik historyczny "Opieka nad dziećmi na ziemiach polskich w XIX-XXI wieku"

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – instytucja finansowa utworzona na mocy Ustawy z dnia 9.05.1991 o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Działa na podstawie ustawy z 27.08.1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Środki Funduszu początkowo przeznaczane były na tworzenie nowych miejsc pracy i przystosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, szkolenia i przekwalifikowanie osób niepełnosprawnych, budowę i modernizację obiektów do rehabilitacji zawodowej, leczniczej i społecznej, tworzenie infrastruktury rehabilitacyjno-socjalnej, utworzenie i działalność warsztatów terapii zajęciowej, udzielanie pożyczek, dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych. Od 1997 finansowano też: zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze: w 2015 – dla 21 109 dzieci i młodzieży, w 2021 – dla 22 151; likwidację barier architektonicznych: w 2015 – dla 21109, w 2021 – dla 5 494; rehabilitację zawodową (dla dzieci z opiekunami): 2015 – dla 20 382 osób, w 2021 – 1792. Z Funduszu dofinansowano także działania w obszarze sportu, kultury, rekreacji i turystyki: w 2015 – dla 170 463 osób, w 2021 – 9 934. W 2021 finansowano roboty budowlane w 47 obiektach rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. W 2021 Fundusz otrzymał dotacje w wysokości 7,1 mld zł (m.in. z budżetu państwa, Unii Europejskiej), z czego wsparcie otrzymało 610 109 osób nieletnich. Projekty w ramach Funduszu skierowane do osób nieletnich to m. in. : „Komputer dla Homera” (2003) dla dzieci i młodzieży do lat 18 niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku; Program „Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu” (w wieku 0–7 lat), „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu” (2021). Z Funduszu  realizowany jest program dofinansowania dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych („Samodzielność – Aktywność -Mobilność! ” – Dostępne mieszkanie).

Źródła: Sprawozdanie z realizacji planu rzeczowo-finansowego z działalności Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 r., Warszawa 2016; Sprawozdanie z realizacji planu rzeczowo-finansowego z działalności Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r., Warszawa 2022; Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz. U. 2023, poz. 100; Ustawa z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, Dz. U. 1991, nr 46, poz. 201; Załącznik do uchwały nr 5/2022 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 27 kwietnia 2022 r., Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie, https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/dokumenty-programowe/program/tresc-programu-obowiazujaca/.