Opieka nad macierzyństwem, dziećmi i młodzieżą w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1928

Z Słownik historyczny "Opieka nad dziećmi na ziemiach polskich w XIX-XXI wieku"

Opieka nad macierzyństwem, dziećmi i młodzieżą w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1928 – wydana przez Komitet Polski Międzynarodowego Kongresu Opieki nad Dzieckiem i sfinansowana przez Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej publikacja stanowiąca jedyne tego typu kompendium wiedzy na temat opieki nad dzieckiem w Polsce opracowane w okresie dwudziestolecia międzywojennego. W części wstępnej praca, odwołując się do tradycji działań opiekuńczych na ziemiach polskich, prezentowała podstawy prawne opieki nad dzieckiem, jej organizację w niepodległej Polsce, omawiała opiekę nad macierzyństwem i niemowlętami, opiekę higieniczno-lekarską nad dziećmi i młodzieżą oraz formy wychowania wykorzystywane w zakładach opiekuńczych. Część zasadnicza liczącego 449 stron opracowania zawiera pochodzące z ankiety rozpisanej w 1927 przez Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej podstawowe informacje dotyczące 761 instytucji opiekuńczych działających w kraju w rozbiciu na miasto stołeczne Warszawę oraz poszczególne województwa. W ich ramach zaprezentowano ilustrowane materiałem ikonograficznym informacje na temat prowadzonych przez władze samorządowe, organizacje społeczne i wyznaniowe placówek opieki otwartej (m. in. stacje opieki nad niemowlętami, punkty należące do Towarzystwa „Kropla Mleka”, stacje opieki nad matką i dzieckiem, żłobki, ochronki, przedszkola, zakłady dożywiania dzieci i młodzieży, świetlice, ambulatoria, zakłady leczniczo-wychowawcze, poradnie zdrowotne dla dzieci szkolnych, instytucje prowadzące kolonie i półkolonie letnie) oraz funkcjonujących pod wieloma nazwami placówek opieki zakładowej (domy dziecka, domy sierot, zakłady wychowawcze, schroniska, przytułki, bursy i internaty dla dzieci obydwu płci, domy zdrowia dla dzieci, sale zajęć, domy pracy dla młodzieży, zakłady specjalne dla dzieci i młodzieży, patronaty dla dzieci więźniów, pogotowia opiekuńcze dla dzieci). W publikacji zamieszczono również teksty najważniejszych regulujących opiekę nad dziećmi aktów prawnych.

Źródła: J. Cz. Babicki, W. Woytowicz-Babińska, Opieka społeczna nad dziećmi i młodzieżą, Warszawa 1939; Opieka nad macierzyństwem, dziećmi i młodzieżą w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1928; K. Szymczyk, Pomoc instytucjonalna w zakresie ochrony macierzyństwa i opieki nad dziećmi i młodzieżą w Polsce w okresie międzywojennym. Tom II. Zakłady opiekuńcze, Piotrków Trybunalski 2018.