Ogólnopolskie Dni i Tygodnie Miłosierdzia

Z Słownik historyczny "Opieka nad dziećmi na ziemiach polskich w XIX-XXI wieku"

Ogólnopolskie Dni i Tygodnie Miłosierdzia – akcja dobroczynna wspólnoty katolickiej mająca na celu niesienie pomocy potrzebującym i umacnianie więzi wspólnotowych. „Tydzień Miłosierdzia” ułatwiał zarządzanie i koordynację kościelnej akcji charytatywnej. W okresie międzywojennym „Tygodnie Miłosierdzia” były realizowane przede wszystkim na poziomie parafialnym, jako lokalne akcje dobroczynne prowadzone przez miejscowe organizacje „Caritas”. Działalność ta miała również prowadzić do integracji i budowy wspólnoty wiernych. Z czasem wraz z rozwojem struktur „Caritas” i utworzeniem diecezjalnych związków „Caritas” pojawiły się akcje „Tygodnia Miłosierdzia” organizowane w ramach całej diecezji i obejmujące wszystkie parafie na jej terenie. Ogólnokrajowe akcje „Tygodnia Miłosierdzia” zainicjowano po II wojnie światowej. W 1945 na apel Episkopatu Polski przeprowadzono pierwszą taką akcję. „Tydzień Miłosierdzia” przekształcany był w planową, systematyczną działalność o charakterze pomocowym jednocześnie umacniającą więzi wspólnotowe wiernych i odporność na inne prądy ideowe, zwłaszcza po II wojnie światowej. Na potrzeby akcji organizowano krótkie kursy dla księży proboszczów i członków kierownictw. W zakresie pomocy dzieciom i rodzinie istotne były zwłaszcza II, IV i V „Tydzień Miłosierdzia”. II Ogólnopolski „Tydzień Miłosierdzia” (6-13.10.1946) odbywał się pod hasłem troski o dziecko. Akcja inspirowana była encykliką papieża Piusa XII O bezzwłocznej pomocy na rzecz ciepiących niedostatek dzieci. IV Tydzień Miłosierdzia (3-10.10.1948) prowadzony był pod hasłem „Pomóżmy rodzinie” borykającej się z trudnościami natury moralnej i materialnej. V „Tydzień Miłosierdzia” (2-9.10.1949) miał na celu zaakcentowanie roli i godności kobiety jako matki. Miał charakter wybitnie kościelny. „Tydzień Miłosierdzia” uzupełniany był ogólnodiecezjalnymi zbiórkami. Szczególnie udana była zbiórka uliczna (za zgodą władz administracyjnych) zrealizowana w 1948 – w 3319 parafiach zebrano ponad 30 mln złotych.

Źródła: IV Tydzień Miłosierdzia, „Wiadomości Diecezjalne Lubelski” 1949, nr 10; V Tydzień Miłosierdzia pod hasłem „Macierzyństwo” od 2 do 9 października 1949 roku, „Caritas” 1949, t. 5, nr 7-8; M. Dmochowska, Rola „Tygodnia Miłosierdzia” w akcji charytatywnej, „Caritas” 1947, t. 3, nr 22-23; J. Majka, Tydzień Miłosierdzia, „Tygodnik Warszawski” 1946, nr 42; Organizacja komitetów Tygodnia Miłosierdzia, „Caritas” 1949, t. 5, nr 7-8; D. Zamiatała, Caritas. Działalność i likwidacja organizacji 1945-1950, Lublin 2000.