Ośrodki wczesnej interwencji

Z Słownik historyczny "Opieka nad dziećmi na ziemiach polskich w XIX-XXI wieku"

Ośrodki wczesnej interwencji – placówki wczesnej rehabilitacji i stymulacji rozwoju dzieci, ich pierwowzorem był utworzony w 1977 Ośrodek Konsultacyjny dla Dzieci Specjalnej Troski prowadzony przez Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski działający pod opieką naukową Instytutu Psychoneurologicznego w Warszawie. Jego działania były skierowane do dzieci i ich rodziców. Prowadzony przez Krystynę Mrugalską. Pierwotnie siedziba mieściła się w biurze Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, następnie została przeniesiona do Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Na jego wzór powołano Ośrodek Wczesnej Interwencji. Cele ośrodka określone regulaminem Prezydium Zarządu Głównego TPD z 1983 obejmowały tworzenie warunków wczesnej rehabilitacji, stymulacji rozwoju psychoneurologicznego dzieci. Realizowano je poprzez: ustalenie specjalistycznej diagnozy lekarsko-psychologicznej, opracowanie programu postępowania w rozwoju dziecka, usprawnianie i stymulowanie rozwoju (grupowe i indywidualne, stacjonarne i wyjazdowe), udzielanie rodzicom instruktarzu pomocy psychologicznej, interweniowanie w sprawach dzieci i rodzin, propagowanie idei wczesnej interwencji. Ośrodki prowadziły działalność profilaktyczną skierowaną do matek z dziećmi, kierując ich do poradni genetycznych z powodu ryzyka urodzenia drugiego dziecka upośledzonego umysłowo. Formami pracy były: indywidualne konsultacje, programowanie, realizowanie indywidualnej rehabilitacji i terapii, stymulacja, terapia, rehabilitacja w małych zespołach (muzyczno-ruchowa, zabawy rozwijające, ruchowo-plastyczne); terapia kontaktu rodzic-dziecko; terapia rodzin. Rodziny wspierane były przez psychologów klinicznych, neurologów, psychiatrów, pedagogów, terapeutów, rehabilitantów, logopedów. Ośrodki udzieliły pomocy tysiącom rodzin oraz przeszkoliły setki osób. W 1990 funkcjonowało 8 ośrodków wczesnej interwencji,  w 2018 w strukturach Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną działało 30 ośrodków.

Źródła: 2018-Rok wczesnej interwencji, https://rwi.psoni.org.pl/category/news/ (dostęp: 17.07.2023); R. Piotrowicz, Wczesna interwencja w systemie wsparcia dziecka i rodziny – kompleksowe rozwiązanie PSONI [w:] Wczesna interwencja – wsparcie dziecka i rodziny, Materiały z sympozjum naukowego, Warszawa 2018; L. Telka, Opieka i wychowanie dzieci niepełnosprawnych w działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, „Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne” 1994, nr 9; B. Tracewski, 75 lat społecznej służby Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Warszawa 1997.