Mysłakowski Zygmunt

Z Słownik historyczny "Opieka nad dziećmi na ziemiach polskich w XIX-XXI wieku"

Mysłakowski Zygmunt – ur. 4.08.1890 w Nowym Mieście, zm. 1.10.1971 w Krakowie; pedagog, teoretyk wychowania, współtwórca pedagogiki naukowej. Przedstawiciel kierunku socjologiczno-kulturowego w pedagogice. Wprowadził pojęcie „talent pedagogiczny”. Pracował nad interdyscyplinarną teorią socjalizacji. Studiował nauki przyrodnicze, filozofię, psychologię, teorię poznania na Uniwersytecie Jagiellońskim (1909-1913). Nauczyciel gimnazjalny w Warszawie. Wykładowca na Wyższych Kursach Pedagogicznych. Dyrektor Seminarium Nauczycielskiego. Asystent przy Seminarium Filozoficznym na UJ (od 1924). Habilitację uzyskał na podstawie pracy Rozwój naturalny i czynniki wychowania (1925). Założyciel i redaktor czasopism: „Chowanna” (1920-1930), „Kultura Pedagogiczna” (1939). Profesor nadzwyczajny (od 1927), profesor zwyczajny (1945). Kierownik Katedry Pedagogiki UJ (1926-1960). Organizator nowych studiów pedagogicznych na UJ, uwzględniających w programie socjologię. Współzałożyciel i dyrektor Instytutu Pedagogicznego w Katowicach (1927-1929). Założyciel Sekcji Współpracy Pedagogiczno-Socjologicznej działającej przy Instytucie. Inicjator powstania Naukowego Towarzystwa Pedagogicznego w Krakowie (1928), przy którym utworzono Komisję Socjologii Wychowania. Przewodniczył IV Kongresowi Pedagogicznemu ZNP (1939). Aresztowany w ramach „Sonderaktion Krakau” (1939), więziony w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen. Po powrocie do Krakowa (1940) zaangażowany w tajne nauczanie. Z ramienia Wojewódzkiej Komórki Polskiej Partii Socjalistycznej – Wolność, Równość, Niepodległość należał do zespołu kierującego pracami oświatowymi. Redaktor „Ruchu Pedagogicznego” (1949). Rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie (1950-1956). Członek Polskiej Akademii Umiejętności, Komisji Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Autor m.in.: Państwo a wychowanie (1935), Kształcenie i doświadczenie (1961), Wychowanie człowieka w zmiennej społeczności (1964), Proces kształcenia i jego wyznaczniki (1970).

Źródła: T. Aleksander, Zygmunt Mysłakowski [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 3, Warszawa 2012; C. Banach, Mysłakowski Zygmunt Karol [w:] 100 lat ZNP. Ludzie, fakty, sprawy, wydarzenia, Warszawa 2005; S. Baścik, Zygmunt Mysłakowski (1890-1971), „Nowa Szkoła”, 1972, nr 1; R. Kula, Mysłakowski Zygmunt [w:]Słownik psychologów polskich, Poznań 1992; M. Latoszek, Zygmunt Mysłakowski: osobowość – środowisko – wychowanie [w:] Szkice z historii socjologii polskiej, red. K.Z. Sowa, Warszawa 1983; Z. Marciniak, Zygmunt Mysłakowski (1890-1971), „Kwartalnik Pedagogiczny” 1972, nr 4; G. Michalski, Zygmunt Mysłakowski: działalność i twórczość pedagogiczna (1890-1971), Łódź 1994; Z. Mysłakowski, Co to jest talent pedagogiczny?, Warszawa 1959; T. W. Nowacki, Zygmunt Mysłakowski – współtwórca pedagogiki naukowej. W setną rocznicę urodzin, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1990, nr 2; K. Szmyd, Zygmunt Karol Mysłakowski (1890-1971). Twórczość i wkład do rozwoju nauk o wychowaniu, Rzeszów 1997.