Muszyński Heliodor

Z Słownik historyczny "Opieka nad dziećmi na ziemiach polskich w XIX-XXI wieku"

Muszyński Heliodor – ur. 6.06.1931 w Rogowie; pedagog, metodolog, prekursor rozwoju pedagogiki w Polsce. Studiował na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie podjął pracę jako asystent w Katedrze Pedagogiki. Doktor nauk humanistycznych (1961). Zatrudniony w Instytucie Pedagogiki Ministerstwa Oświaty i Wychowania (1965). Habilitację uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim (1966). Prowadził badania nad postawami moralnymi uczniów szkół podstawowych oraz nad wychowaniem moralno-społecznym w zespole (1960-1964). Organizator i kierownik Zakładu Teorii Wychowania w Katedrze Pedagogiki UAM (1967). Dyrektor Instytutu Pedagogiki UAM (1968-1976). Profesor nauk humanistycznych (od 1973). Tworząc podwaliny systemu oświaty w okresie PRL bazował na ideologii socjalistycznej. Autor tzw. eksperymentu poznańskiego, mającego na celu opracowanie systemu wychowawczego w szkołach socjalistycznych (1967-1972). Kierownik zespołu badawczego, realizującego badania nad funkcjonalnością polskich szkół w zakresie problemów węzłowych „Kształcenie, wychowanie i opieka w obliczu przemian” (1974-1986). Współpracował z wieloma ośrodkami zagranicznymi: m. in. Uniwersytet w Tybindze, Ruhr-Universität w Bochum. Redaktor naczelny „Rocznika Pedagogicznego”, „Studiów Pedagogicznych PAN”, „Życia Szkoły”. Przewodniczący Komisji Nauk Pedagogicznych PAN (1984-1993). Członek Komisji Ekspertów ds. Edukacji Narodowej (1987-1989). Uczestnik prac nad raportem Edukacja narodowym priorytetem (1988). Włączał się w działalność Ośrodka Badań Psycho-Pedagogicznych ZHP. Autor m. in. Teoretyczne problemy wychowania moralnego (1965), Podstawy wychowania społeczno-moralnego (1967), Wstęp do metodologii pedagogiki (1971), Zarys teorii wychowania (1976), Rozwój moralny (1983).

Źródła: P. Kowolik, Prof. zw. dr hab. Heliodor Muszyński – pedagog, metodolog i twórca teleologii wychowania, „Nauczyciel i Szkoła” 2007, nr 1-2; H. Muszyński, Wstęp do filologii słowiańskiej, Warszawa 1984; H. Muszyński, Zarys teorii wychowania, Warszawa 1981; M. Sienko, Polonistyka szkolna w gorsecie ideologii, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków 2002; W. Strykowski, Uniwersalność koncepcji pedagogicznych Profesora Heliodora Muszyńskiego [w:] Wychowanie. Profilaktyka. Resocjalizacja. W poszukiwaniu doskonalszych systemów w skali makro i mikro, red. J. Sowa, E. Piotrowski, J. Rejman, Rzeszów 2002; M. Szalkiewicz, Problematyka wychowania w koncepcji pedagogicznej Heliodora Muszyńskiego, „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” 2016, nr 4; S. Wołoszyn, Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku. Próba syntetycznego zarysu na tle powszechnym, Kielce 1998.