Międzynarodowy Kongres Kolonii Letnich

Z Słownik historyczny "Opieka nad dziećmi na ziemiach polskich w XIX-XXI wieku"

Międzynarodowy Kongres Kolonii Letnich – wydarzenie zorganizowane w dniach 26-29 sierpnia 1931 w Genewie. Głównym celem zjazdu było utworzenie stałego Międzynarodowego Komitetu do spraw Kolonii Letnich. W Kongresie wzięły udział 32 państwa reprezentowane przez 24 przedstawicielstwa na poziomie rządowym oraz 8 delegacji organizacji zajmujących się koloniami letnimi. Polskę reprezentowali: Jadwiga Romer sekretarz delegacji RP w Genewie oraz Helena Jaroszewiczowa, która reprezentowała trzy organizacje społeczne (Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet, Polski Związek Przeciwgruźliczy, Radę Szkolną m. st. Warszawy). Konferencja obradowała w trzech sekcjach (komisjach): 1. spraw administracyjnych i technicznych (omawiano zagadnienie centralizacji organizacji kolonii letnich w ramach poszczególnych państw oraz kształcenia i rekrutacji wychowawców), 2. medycznej i sanitarnej (rozważano na ile kolonie letnie stanowią czynnik wspierający zwalczanie gruźlicy), 3. międzynarodowych podróży młodzieży (omawiano zagadnienie wycieczek szkolnych i międzynarodowej wymiany młodzieży). W ramach całego zgromadzenia dyskutowano sprawę utworzenia stałego Międzynarodowego Komitetu do spraw Kolonii Letnich. Uchwalono projekt statutu przygotowany przez komitet francuski. Na czele Komitetu (sekretarz generalny) stanął przewodniczący komitetu francuskiego. Za siedzibę Komitetu przyjęto Paryż, co związane było z aktywnością komitetu francuskiego i osobą sekretarza generalnego. Komitet spotykał się cyklicznie. W 1937 w trakcie jednego ze zjazdów Polska znalazła się wśród liderów organizacji kolonii letnich dla dzieci i młodzieży. Międzynarodowy ruch kolonijny uzupełniały spotkania w ramach Międzynarodowego Kongresu Wychowania Fizycznego oraz cykliczne Międzynarodowe Konferencje w sprawie schronisk wycieczkowych dla młodzieży szkolnej czy Międzynarodowe Kongresy Szkół na Wolnym Powietrzu.

Źródła: J. Błoński, Trzeci Międzynarodowy Kongres Szkół na wolnym powietrzu (Bielefeld i Hanower, 17—23 VII 1936) i Międzynarodowa wystawa Szkól na wolnym powietrzu w Bielefeld, „Oświata i Wychowanie”, 1936, nr 9; L. Grochowski, Udział Polski w międzynarodowym ruchu pedagogicznym w okresie międzywojennym, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 1984, t. 27; Kolonie i półkolonie dla dzieci i młodzieży, Warszawa 1938; Międzynarodowa konferencja kolonii letnich, „Oświata i Wychowanie” 1931, nr 8.