Międzynarodowa Wystawa Higieniczno-Sanitarna w Warszawie

Z Słownik historyczny "Opieka nad dziećmi na ziemiach polskich w XIX-XXI wieku"

Międzynarodowa Wystawa Higieniczno-Sanitarna w Warszawie – wydarzenie przygotowane w 1927 z okazji Międzynarodowego Kongresu Medycyny i Farmaceutyki Wojskowej (30.05-04.06), który zgromadził 223 uczestników z 38 zagranicznych państw i 824 z Polski. Był to czwarty z tego typu zjazdów (uprzednio odbyły się w Rzymie, Paryżu i Brukseli). Wystawy o podobnej tematyce odbyły się wcześniej Warszawie w 1887 z inicjatywy prywatnej związanej z pismem „Zdrowie”, a także w 1896. Wystawę w 1927 urządzono w specjalnie na ten cel wzniesionych obiektach wzdłuż ul. F. Chopina, Al. Ujazdowskich i w Dolinie Szwajcarskiej. Otwarta została przez prezydenta Ignacego Mościckiego 20 maja, trwała do 3 lipca. Na wystawie zaprezentowano, oprócz informacji ogólnych o stanie sanitarnym i aktywnościach realizowanych w tym zakresie w Warszawie, dane o stanie zaopatrzenia oraz inwestycjach w infrastrukturę zdrowotną, handlową, higieniczną dla ludności. Prezentowano strukturę instytucjonalną systemu, formy organizacyjne, cele i zasady działania a także bazę materiałową. Przedstawiano instytucje warszawskie (w tym: szpitale, poradnie, stacje higieny, kąpieliska, łaźnie, punkty handlowe, domy wychowawcze, żłobki, zakłady zamknięte, instytucje edukacyjne, zakłady dostarczające wodę i odprowadzające ścieki), akcentując wdrożenia najnowszych technologii i sposobów pracy budując wizerunek państwa nadążającego za nowymi trendami i zdobyczami nauki w tym zakresie. W jednym z działów (V) podkreślono działania podjęte wobec dzieci w kontekście szeroko zakrojonej akcji propagandowej (w szczególności dotyczącej gruźlicy). Minister przemysłu i handlu Eugeniusz  Kwiatkowski rozporządzeniem z 17.05.1927 przyznał wystawcom ułatwienia w zakresie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych. Wystawców honorowano również medalami przyznawanymi przez ministra przemysłu i handlu.

Źródła: Archiwum Akt Nowych, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Belwederze w Warszawie, sygn. 169, IV Międzynarodowy Kongres Medycyny i Farmacji Wojskowej w Warszawie oraz Międzynarodowa Wystawa Sanitarno-Higieniczna w Warszawie. Album z fotografiami; H. Grodecka, Międzynarodowa Wystawa Sanitarno-Higieniczna w Warszawie od 30 V do 20 VI 27 r. Przewodnik, „Kronika Warszawy” 1927, nr 3; Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 17 maja 1927 r. o przyznaniu Międzynarodowej Wystawie Sanitarno-Higienicznej, mającej się odbyć w Warszawie w czasie od 31 maja do 20 czerwca 1927 r. włącznie, ulg w sprawie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych, Dz. U. 1927, nr 46, poz. 416; Z. J. Wójcik, Międzynarodowe kongresy naukowe w Polsce w okresie międzywojennym, „Niepodległość i Pamięć” 1998, nr 5/4; „Wiadomości Farmacentyczne” 1927, nr 26-27 (numer specjalny: Międzynarodowa Wystawa Sanitarno-Higieniczna w Warszawie).