Lwowskie Towarzystwo Miejskich Ochronek Chrześcijańskich

Z Słownik historyczny "Opieka nad dziećmi na ziemiach polskich w XIX-XXI wieku"

Lwowskie Towarzystwo Miejskich Ochronek Chrześcijańskich – instytucja dobroczynna we Lwowie pomagająca małym dzieciom. Pierwsza chrześcijańska ochronka we Lwowie, której pracę nadzorowało specjalnie powołane w tym celu Towarzystwo Ochronek Chrześcijańskich Małych Dzieci, powstała w 1840. W 1898 uchwalono statut Towarzystwa. Prezesem był zawsze prezydent miasta Lwowa. U progu XX w. we Lwowie działały 4 ochronki: ul. Staszica 5, ul. Gródecka 12, ul. Zamarstynowska 30, ul. Ochronek 2. Uczęszczało do nich od 258 do 290 dzieci. Od 1908 ochronki Towarzystwa znajdowały się pod kierunkiem sióstr felicjanek. W 1908 powstał dwufrontowy  budynek przy ul. Gródeckiej. W 1913 powstała piąta ochronka przy ul. Żółkiewskiej. Ochronki pełniły rolę placówki wychowawczej, oświatowej a także humanitarnej i kulturalnej. Prowadzono w nich nauczanie w systemie Montessori i Decrolego. Ważnymi elementami edukacji były ćwiczenia słuchu, spostrzegawczości, gimnastyka, gry i zabawy (budowanie, wycinanie, naklejanie), organizowanie pogadanek, wycieczek, sadzenie drzew i krzewów a także uczestnictwo w ważnych uroczystościach. Dzieci zabierane były na przedstawienia teatralne. Ochronki były wyposażone w bibliotekę oraz niezbędne do organizowania zajęć pomoce naukowe. Dbano o zachowywanie podstawowych zasad higieny oraz odpowiednie wyżywienie. W 1921 Towarzystwo przyjęło nowy statut i zmieniło nazwę na Towarzystwo: Miejskie Ochronki Chrześcijańskie. Prezesa wybierało Walne Zgromadzenie, każdorazowy prezydent m. Lwowa stawał się Protektorem Towarzystwa. Nowym celem, jakie postawiło sobie Towarzystwo było wywołanie większego zainteresowania przedmiotem dobroczynności wśród wspólnot dzielnicowych i powołanie wspólnego organu. Największymi dobrodziejami Towarzystwa byli ks. Abp. Bolesław Twardowski, zawiadowca i prezes Towarzystwa Wojciech Biechoński, prezydent Lwowa Józef Neumann i Kazimiera Neumannowa.

Źródła: G. Chajko, Arcybiskup Bolesław Twardowski (1864-1944). Metropolita lwowski obrządku łacińskiego, Rzeszów 2010; H. Kramarz, Zakłady opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży we Lwowie na przełomie XIX i XX wieku (w świetle galicyjskich druków statystyczno-sprawozdawczych), https://rep.up.krakow.pl/xmlui/bitstream/handle/11716/2574/07_zaklady_opiekunczo_wychowawcze_h_kramarz.pdf?sequence=1&isAllowed=y , (dostęp 7.06.2023); Towarzystwo Miejskie Ochronki Chrześcijańskie we Lwowie. Sprawozdanie za rok 1926, Lwów 1927.