Korniłowicz Władysław

Z Słownik historyczny "Opieka nad dziećmi na ziemiach polskich w XIX-XXI wieku"

Korniłowicz Władysław – ur. 5.08.1884 w Warszawie, zm. 26.09.1946 w Laskach. Ksiądz rzymskokatolicki, działacz społeczny. Ukończył szkołę realną. W 1903 rozpoczął studia przyrodnicze na Uniwersytecie w Zurychu. W 1905 wstąpił do Seminarium Duchownego w Warszawie. W 1906 kontynuował studia filozoficzne i teologiczne w Fryburgu w Szwajcarii. 11.04.1912 przyjął święcenia kapłańskie w Krakowie. Został kapelanem Zakładu i Szkoły Gospodarczej Jadwigi Zamoyskiej w Kuźnicach. Utworzył drużyny harcerskie. Po powrocie do Warszawy pracował w Kurii Warszawskiej. W 1918 został asystentem grupy dyskusyjnej „Kółko”, grupującej młodzież akademicką i młodą inteligencję. W czasie wojny polsko-bolszewickiej był kapelanem wojskowym. W 1920 został kapelanem garnizonu we Włocławku. Pracował w seminarium duchowym we Włocławku wykładając liturgikę. W 1920 został kapelanem Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża i Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi. Od 1922 do 1930 był dyrektorem Konwiktu Teologicznego przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1930 zamieszkał na stałe w Laskach. Pracował w Zakładzie dla Ociemniałych. Jako pierwszy w kraju propagował rekolekcje zamknięte. Redaktor kwartalnika „Verbum”. Pionier ruchu liturgicznego. W swoich publikacjach akcentował szczególne wartości społeczne i wychowawcze liturgii. Propagator neotomizmu. Współpracował z organizacjami m.in.: Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej „Odrodzenie”, Stowarzyszenie Młodych Ziemianek. W czasie II wojny światowej krył się w domach zgromadzenia na Lubelszczyźnie. Ukrywał się w Żułowie wraz z ewakuowanymi z Lasek dziećmi i siostrami zakonnymi. Prowadził działalność duszpasterską i rekolekcyjną. W 1945 powrócił do Lasek.


Źródła: D. Giebułtowicz, Współpracownicy m. Czackiej: ks. Władysław Korniłowicz, https://www.ekai.pl/wspolpracownicy-m-czackiej-ks-wladyslaw-kornilowicz/ [dostęp: 31.03.2023]; Ksiądz Władysław Korniłowicz, oprac. G. Antoniuk, https://www.muzeumzamoyskich.pl/ksiadz-wladyslaw-kornilowicz [dostęp: 31.03.2023]; W. Mysłek, Kościół katolicki w Polsce w latach 1918-1939: (zarys historyczny), Warszawa 1966; R. Wiosek, Korniłowicz Władysław Emil [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 14, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968-1969; R. Wiosek, Ksiądz Władysław Korniłowicz – kapłan wśród ludzi, Laski-Warszawa 2009.