Kołak Wiesław

Z Słownik historyczny "Opieka nad dziećmi na ziemiach polskich w XIX-XXI wieku"

Kołak Wiesław – ur. 28.08.1937; działacz społeczny, pionier tworzenia środowiskowych ognisk wychowawczych. Autor programu pedagoga ulicy, pedagoga rodzinnego, wychowawcy podwórkowego. Popularyzator idei powstania sieci środowiskowych ognisk wychowawczych. Miały być to placówki o profilu opiekuńczo-wychowawczym i profilaktyczno-resocjalizacyjnym, współpracujące z dziećmi w ich środowisku lokalnym. W 1988 zainicjował powstanie Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego, który podjął obowiązki Polskiej Sekcji Międzynarodowej Federacji Wspólnot Wychowawczych. Uczestnik spotkania grupy założycielskiej, podczas którego zostały opracowane wytyczne funkcjonowania nowej organizacji. W skład grupy wchodził m.in. Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Leszek Gomółka. Sekcję afiliowano przy Zarządzie Głównym TPD. Od 2002 pełni funkcję prezesa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Inicjator powstania i od 2007 prezes Międzynarodowej Federacji Przyjaciół Dzieci w Warszawie. Od 10.09.2022 przewodniczący Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego. Autor wielu artykułów podejmujących problematykę praw osób małoletnich wykluczonych społecznie, m. in. Gdzie i jak organizować ogniska wychowawcze, Dzieci ulicy w Polsce i na świecie, Jak pomagać dzieciom ulicy, W trosce o dzieci ulicy, Prawa dzieci ulicy w działalności KKWR, Przede wszystkim profilaktyka: założenia i rzeczywistość. Publikował na łamach m. in. „Opieka, Wychowanie, Terapia”, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, „Problemy Alkoholizmu”, „Przyjaciel Dziecka”. Redaktor czasopisma „Nasz Animator: pismo dla organizatorów środowiskowej działalności profilaktyczno-wychowawczej”.

Źródła: Historia KKWR, https://kkwr.org.pl/o-nas/historia/ [dostęp: 9.02.2023]; W. Kołak, Prawa dzieci ulicy w działalności KKWR, „Opieka, Wychowanie, Terapia” 2002, nr 1; W. Kołak, Przede wszystkim profilaktyka: założenia i rzeczywistość, „Opieka, Wychowanie, Terapia” 2003, nr 2; W. Kołak, W trosce o dzieci ulicy, „Opieka, Wychowanie, Terapia” 1998, nr 4; W. Kołak, Jak pomagać dzieciom ulicy, „Problemy Alkoholizmu” 1994, nr 7; W. Kołak, Dzieci ulicy w Polsce i na świecie, „Opieka, Wychowanie, Terapia” 2003, nr 1; W. Kołak, 95 lat troski o dziecko i rodzinie w pracy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2014, nr 5; Skład Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, https://zg.tpd.org.pl/pl/struktura-tpdzg/sklad-zg.html [dostęp: 9.02.2023]; Tradycja i perspektywy – rozmowa z prezesem ZG TPD Wiesławem Kołakiem. Rozmawiała Irena Malanowska, „Przyjaciel Dziecka” 2010, nr 1-6.