Kamiński Aleksander

Z Słownik historyczny "Opieka nad dziećmi na ziemiach polskich w XIX-XXI wieku"

Kamiński Aleksander – ur. 28.01.1903 w Warszawie, zm. 15.03.1978; pedagog, harcmistrz, prekursor wprowadzania metod wychowania harcerskiego do placówek opiekuńczych. Lata dziecięce spędził na terenie Ukrainy, w 1921 powrócił do Warszawy. Pracownik burs dla młodzieży (1921-1928). Studiował historię na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego. Nauczyciel historii (1928-1929). Pracownik ogniska dla młodzieży Związku Osadników Kresowych w Warszawie (1929-1931). Kierownik Szkoły Instruktorów Zuchowych w Nierodzimiu (1933) oraz w Górkach Wielkich (1935-1939). Uczestnik eksperymentu pedagogicznego przeprowadzonego w szkole powszechnej w Mikołowie, dotyczącego zastosowania metod zuchowej i harcerskiej w szkołach (1934-1939). Podczas II wojny światowej udzielał pomocy sierotom. Założyciel Organizacji Małego Sabotażu Wawer. Działacz Wojskowego Pogotowia Harcerzy i Komitetu Samopomocy Społecznej dla uchodźców i pogorzelców. Autor projektu organizacji męskiego harcerstwa podziemnego, Szarych Szeregów (1939). Wiceprzewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego (1945-1948). Pracownik Katedry Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego (1945), od 1969 profesor nadzwyczajny nauk humanistycznych. Organizator i kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej na UŁ (1962). Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej (1960-1967). Kierownik Zakładu Pedagogiki i Teorii Wychowania (1969-1972). Uczestnik prac Komitetu Nauk Pedagogicznych i Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk (od 1969). Autor m. in. Andrzej Małkowski (1934), Kamieniach na szaniec (1943), Henryk Jordan – twórca nowoczesnego wychowania fizycznego w Polsce (1946), Pedagogika Antoniego Makarenki (1948), Aktywizacja i uaktywnienie uczniów w szkole podstawowej (1960). Publikował w czasopismach „Iskry”, „Płomyk”, „Małe Pisemko”.

Źródła: B. Chmielowski, Spuścizna Aleksandra Kamińskiego, „Chowanna” 1978, z. 3; A. Janowski, Być dzielnym i pięknie się różnić: szkice o Aleksandrze Kamińskim, Warszawa 1992; A. Janowski, Być dzielnym i umieć się różnić: szkice o Aleksandrze Kamińskim, Warszawa 2010; J. Kamińska, Kamiński Aleksander [w:] Słownik biograficzny historii wychowania, red. A. Meissnera, W. Szulakiewicz, Toruń 2008; I. Lepalczyk, Kamiński Aleksander [w:] Słownik pedagogów polskich, red. W. Bobrowska-Nowak, D. Drynda, Katowice 1998; J. Rossman, Aleksander Kamiński, „Harcerstwo” 1978, nr 5; J. Wierzbiańska, Aleksander Kamiński 1903-1978,„Harcerstwo” 1983, nr 4; J. Wierzbiańska, Aleksander Kamiński 1903-1978, Warszawa 1984; P. Zaborny, Aleksander Kamiński jako pionier pedagogiki kreacyjnej w Polsce, „Szkice Humanistyczne” 2003, nr 1-2.