Kłuszyńska Dorota

Z Słownik historyczny "Opieka nad dziećmi na ziemiach polskich w XIX-XXI wieku"

Kłuszyńska Dorota – z d. Pilcer, ur. 1.01.1876 w Tarnowie, zm. 22.11.1952 w Warszawie. Działaczka społeczna, polityczna. Od 1893 do 1895 słuchaczka na wydziale ekonomii Uniwersytetu Wiedeńskiego. W 1896 poślubiła Henryka Kłuszyńskiego. Członkini Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej Galicji i Śląska Cieszyńskiego. W 1900 przeprowadziła się na Śląsk Cieszyński. Prowadziła pracę uświadamiającą wśród kobiet. Redaktor czasopisma „Głos Kobiet” w latach 1907-1914. Twórczyni pierwszej krajowej konferencji kół kobiecych w Orłowej 15.10.1907. W 1908 po raz pierwszy zorganizowała na ziemiach polskich obchody Dnia Kobiet. Od 1915 członkini Ligi Kobiet Galicji i Śląska. W latach 20. XX wieku przeprowadziła się do Łodzi. Aktywnie uczestniczyła w Łódzkim Okręgowym Komitecie Robotniczym. Przewodnicząca Robotniczego Wydziału Wychowania Dziecka i Opieki nad Nim. Z polecenia Polskiej Partii Socjalistycznej wybrana do Rady Miejskiej. Powołana na ławnika Wydziału Dobroczynności Publicznej łódzkiego magistratu. W latach 1921-1923 kierowniczka Wydziału Opieki Społecznej. Współorganizatorka ogólnopolskiego zjazdu opieki społecznej w Warszawie. Redaktorka czasopisma „Zawodowa Opieka Społeczna”. Od 1921 członkini zarządu głównego Robotniczego Wydziału Wychowania Dziecka i Opieki nad Nim, następnie Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W latach 30. XX wieku zastępczyni przewodniczącego. Senator z ramienia Polskiej Partii Socjalistycznej I, II, III kadencji. Od 1923 do 1939 należała do zarządu głównego Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego. Po II wojnie światowej aktywnie uczestniczyła przy reaktywowaniu Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Od 1949 przewodnicząca zarządu głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W 1947 opublikowała pracę Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Okres pionierski, (Warszawa 1947). W 1952 uzyskała mandat posła na Sejm PRL I kadencji.


Źródła: T. Falęcki, Kłuszyńska Dorota [w:] Polski słownik biograficzny, t. 13, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967-1968; A. Pacholczykowa, Kłuszyńska Dorota (Dora) [w:] Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego, t. 3, Warszawa 1992; J. Dufrat, Kobiety w kręgu lewicy niepodległościowej. Od Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego do Ochotniczej Legii Kobiet (1908-1918/1919), Toruń 2001; Czy wiesz kto to jest?: uzupełnienia i sprostowania, Warszawa [1939]; M. Śliwa, Sylwetki polskich socjalistów. Studia i szkice, Kraków 2000; M. Śliwa, Działalność społeczno-narodowa Doroty Kłuszyńskiej na Śląsku Cieszyńskim w latach 1900-1921 [w:] Udział kobiet w polskim ruchu narodowym na Górnym Śląsku i Śląsku Cieszyńskim w XIX i XX wieku, red. H. Karczyńska, Opole 1996.