Han-Ilgiewicz Natalia

Z Słownik historyczny "Opieka nad dziećmi na ziemiach polskich w XIX-XXI wieku"

Han-Ilgiewicz Natalia – ur. 21.05.1895 w Warszawie, zm. 13.08.1978 w Łodzi; pedagog dzieci i trudnej młodzieży, pionierka pedagogiki leczniczej. Specjalizowała się w zakresie resocjalizacji nieletnich i ich rodzin, organizatorka opieki nad młodzieżą z problemami wychowawczymi. Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu w Tomsku. Kurator sądowy, członek Sądu dla Nieletnich w Irkucku. Jako członek Komisji Zwalczania Przestępczości Nieletnich nadzorowała eksperymentalną kolonię w okolicach Bajkału, adresowaną dla nieletnich przestępców. Pedagog i organizatorka szkoły dla osadzonych w Zakładzie Poprawczym w Wielucianach. Nauczycielka w Towarzystwie Opieki nad Ociemniałymi w Warszawie (1923-1925). Studiowała w Instytucie Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, gdzie następnie wykładała kryminologię nieletnich (1926-1935). Kierowała szkołą specjalną dla więźniów w Wilnie (1935-1945). Doktorat z prawa karnego i nauk społecznych uzyskała na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie (1939). W czasie II wojny światowej prowadziła tajne nauczanie. Zatrudniona w Państwowym Instytucie Pedagogiki Specjalnej (1945-1967). Członek komitetu redakcyjnego „Revue de L'Education Surveillée” (1945-1949). Organizatorka zakładu eksperymentalno-leczniczego dla dzieci sprawiających trudności wychowawcze, zlokalizowanego w Reymontówce k. Łodzi (1947). Kierownik Katedry Psychologii Wychowawczej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1958-1961). Autorka m. in. Potrzeby psychiczne dziecka (1959), Nieznośni chłopcy (1960), W naszej szkole (1962), Dziecko w konflikcie z prawem karnym (1965), Więź rodzinna w aspekcie pedagogiki specjalnej (1966), W poszukiwaniu dróg resocjalizacji (1967), Gawędy o wychowaniu (1970).

Źródła: S. Bendkowski, Natalia Han-Ilgiewicz, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1979, nr 4; N. Han-Ilgiewicz, Z problemów resocjalizacji rodzin, „Przyjaciel Dziecka” 1969, nr 1; M. Łobocki, Życie, działalność i twórczość Natalii Han-Ilgiewicz 1895-1978, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1998, nr 10; T. Ożóg, Natalia Han-Ilgiewicz, „Novum” 1980, nr 6; A. Rychlik, Natalia Han-Ilgiewicz (1895-1978), „Szkoła Specjalna” 1998, nr spec.; Natalia Han_Ilgiewicz [w:] Zeszyty Pedagogiczno-Medyczne. Słownik Pedagogów Polskich i Polskiej Myśli Pedagogicznej XIX i XX wieku, red. M. J. Żmichrowska, M. Pluskota, t. 35, Wałbrzych 2015; A. Stankowski, Han-Ilgiewicz Natalia [w:] Słownik pedagogów polskich, red. W. Bobrowska-Nowak, D. Drynda Katowice 1998; E. Umińska-Tytoń, Natalia Han-Ilgiewicz – pedagog leczniczy (1895-1978). Wspomnienie w setną rocznicę urodzin, „Łódzkie Studia Teologiczne” 1995, t. 4; A. Zych, Wspomnienie o profesor dr Natalii Han-Ilgiewicz (1895-1978), „Zdrowie Psychiczne” 1979, nr 1.