Grochociński Marian

Z Słownik historyczny "Opieka nad dziećmi na ziemiach polskich w XIX-XXI wieku"

Grochociński Marian – ur. 10.12.1922 w Kotuni, zm. 11.09.1995 w Gdańsku; pedagog, prekursor pedagogiki wczesnoszkolnej i wychowania w rodzinie. Zainteresowania badawcze koncentrowały się wokół organizacji racjonalnego wykorzystania czasu wolnego dziecka, wychowania w rodzinie i jej udziału w edukacji. Dokonał rozróżnienia funkcji formy spędzenia czasu wolnego na pozytywne (twórcza, percepcyjna, rekreacyjna, uspołeczniająca) oraz patologiczne, wpływające negatywnie. Nauczyciel (od 1948): szkoły zawodowej, liceum pedagogicznego i studium nauczycielskiego. Studiował pedagogikę na Uniwersytecie Warszawskim (1953-1955). Pracownik Katedry Pedagogiki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku od 1960. Kierownik gdańskiego Zakładu Nauczania Początkowego (1969), Kierownik Zakładu Dydaktyki (1974-1980). Kierownik Zakładu Nauczania Początkowego Uniwersytetu Gdańskiego (od 1981). Doktor habilitowany (1984), profesor UG (1990). Członek Zespołu Naukowo-Dydaktycznego Szkolnictwa Wyższego. Działał w komitecie redakcyjnym czasopisma „Życie Szkoły”. Ekspert nauczania początkowego w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Uczestnik badań w ramach tzw. centralnego problemu węzłowego w zakresie nauczania początkowego. W pracy badawczej zajmował się również zagadnieniem pracy pedagogicznej w edukacji wczesnoszkolnej. Dokonał analizy podstawowych elementów lokalnego systemu wychowawczego. Autor m. in Z badań nad oddziaływaniem szkoły i rodziny na czas wolny dzieci (1973), Potrzeba intensyfikacji opieki nad wolnym czasem ucznia (1976), Dom rodzinny a kultura czasu wolnego (1976), Kultura pedagogiczna rodziców (1979), Przygotowanie dzieci do racjonalnego wykorzystania czasu wolnego (1979), Rodzina a czas wolny dziecka (1980), Podstawowe problemy pracy pedagogicznej w edukacji wczesnoszkolnej (1989).

Źródła: E. Brzeczek, M. Mendel, Profesor dr hab. Marian Grochociński, „Życie Szkoły” 1996, nr 3; E. Brzęczek, J. Żerko, Hab. dr hab. Marian Grochociński (10.12.1922-11.09.1995), „Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, Seria: Pedagogika, Historia Wychowania”, 1997, nr 25; M. Grochociński, Kultura pedagogiczna rodziców[w:] Rodzina i dziecko, red. M. Ziemska, Warszawa 1985; M. Grochociński, Organizacja pracy i metody nauczania w edukacji wczesnoszkolnej, Gdańsk 1992; M. Grochociński, Przygotowanie dzieci do racjonalnego wykorzystania czasu wolnego, Warszawa1979; M. Grochociński, Rodzina a czas wolny, Gdańsk 1980; P. Kowolik, Grochociński Marian [w:] Słownik pedagogów polskich, red. W. Bobrowska-Nowak, D. Drynda, Katowice 1998; P. Kowolik, Trochę zapomniani pedagodzy, „Nauczyciel i Szkoła” 2009, nr 1-2.