Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym „Kawałek nieba”

Z Słownik historyczny "Opieka nad dziećmi na ziemiach polskich w XIX-XXI wieku"

Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym „Kawałek nieba” – fundacja zarejestrowana 30.03.2011, status organizacji pożytku publicznego uzyskała 19.07.2013. Świadczy działalność charytatywną, pomocową i edukacyjną. Jej celem jest pomaganie w zakresie finasowania leczenia, operacji medycznych, rehabilitacji, zakupu lekarstw i sprzętu medycznego. Działa na rzecz dla dzieci i młodzieży, rodzin w trudnej sytuacji życiowej, osób niepełnosprawnych i chorych poprzez: pomoc finansową na rzecz dożywiania osób potrzebujących, wydawanie żywności, odzieży, przyborów szkolnych, leków, przekazywanie środków na leczenie, organizowanie szkoleń, sympozjów, seminariów, organizowanie pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej, organizację turnusów i obozów edukacyjnych i rehabilitacyjnych, dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych i wycieczek dzieci. Fundacja prowadzi świetlice socjoterapeutyczne, organizuje i prowadzi zajęcia rehabilitacyjne i profilaktyczne, prowadzi działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą, zajmuje się rzecznictwem interesów dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych. Fundacja finansuje m.in. leczenie nierefundowane, pomaga w szukaniu leczenia dzieci w Polsce i w klinikach zagranicznych, współpracuje z środkami pomocy społecznej, prowadzi akcję „Pogotowie Dziecięce”. Finansuje obiady dla gminnych i miejskich szkół, ośrodków dla dzieci niepełnosprawnych. Ze środków fundacji do 2022 sfinansowano 42520 posiłków. Zakupiła sprzęt medyczny do leczenia nowotworów u dzieci i dorosłych, ratowania wzroku wcześniaków, oddziałów intensywnej terapii dla szpitali. Fundacja wyposaża w sprzęt i środki medyczne hospicja. Tworzy sale rehabilitacji i „doświadczeń Świata” dla niepełnosprawnych dzieci. W 2020 wyposażała szpitale w sprzęt medyczny (m.in. respiratory, koncentratory tlenu) dla ratowania chorych na Covid-19. Do 2022 fundacja pomogła ponad 229 tys. osób.

Źródła: Fundacja pomocy dzieciom i osobom chorym „Kawałek nieba” roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013, Rumia 2014; Fundacja pomocy dzieciom i osobom chorym „Kawałek nieba” roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2021, Rumia 2022; Historia Fundacji, https://www.kawalek-nieba.pl/historia-fundacji/ (dostęp: 17.06.2023).