Fundacja Pomocy Dzieciom „Happy Kids”

Z Słownik historyczny "Opieka nad dziećmi na ziemiach polskich w XIX-XXI wieku"

Fundacja Pomocy Dzieciom „Happy Kids” – zarejestrowana 30.09.2002, status organizacji pożytku publicznego otrzymała 07.12.2004. Prezesem jest Aleksander Kartasiński. Celem Fundacji jest rozwijanie pieczy zastępczej dla dzieci niewychowywanych w rodzinach naturalnych, udzielanie pomocy prawnej, materialnej, finansowej dzieciom i ich opiekunom w trudnych sytuacjach życiowych, pomoc i wsparcie instytucji społecznych i państwowych, zapobieganie patologiom społecznym (narkomanii, alkoholizmowi), pomoc finansowa w leczeniu i rehabilitacji dzieci i młodzieży, pomoc w wyprowadzaniu z bezdomności, pomoc w zapewnianiu wypoczynku letniego i zimowego, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, edukacja w zakresie zapobiegania wczesnemu macierzyństwu. Fundacja organizuje i finansuje stypendia i nagrody, konferencje, seminaria, imprezy, konkursy, szkolenia, warsztaty dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Tworzy i prowadzi całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego. Do 2011 utworzyła 5 rodzinnych domów dziecka, do 2020 było ich 12, w 2020 otworzyła 5 kolejnych w Łodzi dla 38 dzieci. Ogółem, w 2021 miała 17 takich ośrodków dla 140 dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej. W 2021 do ośrodków zostało przyjętych 37 dzieci, 3 uchodźców i 1 osoba z Ukrainy. Do ośrodków przyjmowano również małoletnich uchodźców. Z pomocą Fundacji ewakuowano do Polski ok. 1500 dzieci z ukraińskich domów dziecka wraz z opiekunami. Fundacja opiekowała się 15 dziećmi z niepełnosprawnościami intelektualnymi i fizycznymi, 27 dzieci objęto opieką terapeutyczną. Po raz pierwszy zorganizowano kolonie letnie dla dzieci w wieku 3-5 lat. Do 2023 fundacja pomogła 1640 dzieciom osieroconym, 300 chorym i niepełnosprawnym, ponad 20 ty. dzieci z terenów wiejskich. Prowadziła m.in. kampanię „Przytul. Zostań rodzicem zastępczym”.

Źródła: Fundacja Pomocy Dzieciom „Happy Kids”. Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2011, Warszawa 2012; Fundacja Pomocy Dzieciom „Happy Kids”. Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2020, Warszawa 2021; Fundacja Pomocy Dzieciom „Happy Kids”. Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2021, Warszawa 2022; D. Jagusiak, Przyszedł czas na real-time CSR! Pomoc Ukrainie zmusiła biznes do zredefiniowania pojęcia „firmy odpowiedzialnej społecznie” [w:] CSR? Tak, poproszę, Warszawa 2022.