Fundacja Piotr i Paweł „Radość Dzieciom”

Z Słownik historyczny "Opieka nad dziećmi na ziemiach polskich w XIX-XXI wieku"

Fundacja Piotr i Paweł „Radość Dzieciom” – fundacja ustanowiona przez spółkę akcyjną „Piotr i Paweł” i zarejestrowana 4.03.2010 z siedzibą w Poznaniu. Funkcję prezesa pełniła Joanna M. Korzeniowska. Celem działalności było wsparcie młodych osób, uzdolnionych, chorych lub potrzebujących, wspieranie rozwoju lub zdrowia dzieci poprzez: a) pomoc dzieciom chorym lub wymagającym leczenia, trudnych lub drogich zabiegów medycznych, dzieciom szczególnie uzdolnionym w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, dziecięcym szpitalom i placówkom medycznym, rodzinnym domom dziecka, rodzinom zastępczym, dziecięcym placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym, b) podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej dzieci oraz w celu pobudzania aktywności kulturalnej, oświatowej i sportowej dzieci. Katalog podejmowanych działań obejmował: organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego dla dzieci, wyposażanie poradni dziecięcych, szpitali i ośrodków specjalistycznych w sprzęt rehabilitacyjny, organizowanie i finansowanie dzieciom zabiegów medycznych, kuracji i zabiegów rehabilitacyjnych, zakup dzieciom leków i środków medycznych, żywności, środków higieny, sprzętu sportowego i rekreacyjnego, fundowanie stypendiów dla dzieci, organizowanie i finansowanie kolonii i wycieczek dla dzieci, działalność edukacyjna i upowszechniająca tworzenie rodzin przysposabiających, zastępczych oraz placówek rodzinnych – promowanie idei rodzicielstwa zastępczego. W ramach programu „Orzełki” Fundacja wspierała dzieci osiągające sukcesy w różnych dziedzinach sportu (judo, tenis, piłka ręczna, szermierka). Fundacja organizowała zbiórki publiczne. Od 2019 ograniczała działalność ze względu na postępowanie restrukturyzacyjne spółki „Piotr i Paweł”, w 2023 rozpoczęto proces likwidacyjny Fundacji.

Źródła: Fundacja Piotr i Paweł „Radość dzieciom”, roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2017, Poznań 2018; Fundacja Piotr i Paweł „Radość dzieciom”, roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2021; Statut fundacji Piotr i Paweł, „Radość dzieciom”, Poznań 2009; E. Szul, Biznesowa innowacyjność społeczna na przykładzie firm rodzinnych, „Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne” 2017, nr 3.