Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza

Z Słownik historyczny "Opieka nad dziećmi na ziemiach polskich w XIX-XXI wieku"

Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza – fundacja założona 16.05.1991 w strukturze Zakonu Pijarów, z siedzibą w Warszawie. Za jej cele uznano: pomoc dzieciom i młodzieży, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i ze środowiska zagrożonych społecznie, rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania, działalność charytatywna, promocja i organizacja wolontariatu, pomocy społecznej, wyrównywanie szans dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży, działania na rzecz osób niepełnosprawnych i integracji europejskiej, podtrzymywania tradycji narodowej. Fundacja cele realizuje poprzez pomoc materialną, integrację środowiskową, organizowanie wydarzeń kulturalnych dla dzieci i rodziców, pozyskiwanie i przekazywanie środków finansowych na opiekę nad dziećmi, budowę szkół, ośrodków wychowawczych, wynagrodzenia dla opiekunów i nauczycieli, wspieranie działań dydaktyczno-wychowawczych i duszpasterskich w pijarskich kolegiach, parafiach, szkołach i innych ośrodkach. Prowadzi placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku, centra integracji społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze. Dofinansowuje prace remontowe i wykończeniowe obiektów szkolnych, zakup mebli i wyposażenia dla szkół. Wspiera działalność świetlic środowiskowych, dofinansowuje udział dzieci i młodzieży w turnusach rehabilitacyjnych prowadzonych w ośrodkach leczniczych, terapii indywidualnej i domowej.  W 2021 realizowała projekt „Świadomy swoich praw” – upowszechniający pośród uczniów wiedzę na temat praw i obowiązków obywateli RP, postawy obywatelskiej, wspólnoty szkolnej. Fundacja organizowała również warsztaty z robotyki „W świecie robotów’, jest współorganizatorem i fundatorem konkursu nagród Ogólnopolskiego Konkursu Gramatycznego.

Źródła: Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza. Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2011, Warszawa 2012; Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza. Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2021, Warszawa 2022; Statut Fundacji Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza, https://fundacja.pijarzy.pl/statut-fundacji (dostęp:16.06.2023).