Fundacja Dzieciom POMAGAJ

Z Słownik historyczny "Opieka nad dziećmi na ziemiach polskich w XIX-XXI wieku"

Fundacja Dzieciom POMAGAJ – zarejestrowana 27.07.2007, status organizacji pożytku publicznego uzyskała 08.10.2007. Celem Fundacji jest pomoc w leczeniu, rehabilitacji i edukacji osób niepełnosprawnych i chorych, pomoc społeczna (sierotom i dzieciom z rodzin patologicznych i ubogich), prowadzenie poradnictwa i doradztwa osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom, działalność charytatywna i informacyjna, aktywizacja zawodowa, organizowanie i finansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacja i promocja wolontariatu. Fundacja wspiera finansowo i materialnie ośrodki leczące i rehabilitujące dzieci i młodzież, od 2012 prowadzi Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjne „Tęcza”, organizuje transport dla osób niepełnosprawnych, warsztaty świetlice, punkty konsultacyjno-terapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, dzieci z rodzin wielodzietnych, ubogich i patologicznych. Organizuje i wydaje posiłki, wycieczki, konkursy, festiwale, zajęcia o charakterze edukacyjnym, rekreacyjnym i sportowym. Prowadzi bezpłatnie indywidualne subkonta (w 2021 było ich ponad 350), finansuje koszty leczenia, operacji, rehabilitacji, zakup leków, materiałów higienicznych, sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, oferuje bezpłatne konsultacje specjalistyczne: psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, fizjoterapeutyczne. Od 2013 prowadziła „Świetlicę Terapeutyczno-Opiekuńczą” mającą na celu zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez zajęcia grupowe i indywidualne. Prowadziła centrum Rehabilitacji Dziecięcej. Realizowała programy: „wSPAniałe Mamy”, „Tęczowe zimowisko i półkolonie”, „Tęczowy turnus”, „Tęczowy wypoczynek”, „Stypendium 5000+”, „Absolwent 5000+”. W 2023 realizowała projekt „Aktywni i Samodzielni – edycja 2023” wspierający i poprawiający funkcjonowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez m.in. specjalistyczne zajęcia opiekuńczo-terapeutyczne.

Źródła: Fundacja Dzieciom POMAGAJ. Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2019, Wolica 2020; Fundacja Dzieciom POMAGAJ. Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2020, Wolica 2021; Nasze projekty, https://pomagaj.org.pl/pl/projekty-1/nasze-projekty-1 (dostęp: 28.06.2023); D. Sikorski, Organizacje pożytku publicznego na obszarach wiejskich w Polsce, „Studia Obszarów Wiejskich” 2019, nr 53; Sprawozdanie merytoryczne fundacji dzieciom pomagaj za 2007 rok, https://pomagaj.org.pl/pl/fundacja/sprawozdania/2007-r (dostęp: 28.06.2023).