Fundacja Dla Dzieci Pokrzywdzonych Losowo

Z Słownik historyczny "Opieka nad dziećmi na ziemiach polskich w XIX-XXI wieku"

Fundacja Dla Dzieci Pokrzywdzonych Losowo – założona w 1991 w Czechowicach Dziedzicach, status organizacji pożytku publicznego uzyskała 30.12.2004. Prezesem był Zdzisław Janica. Celem Fundacji stała się pomoc finansowa i materialna na rzecz dzieci i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, nieradzących sobie z zaspokojeniem podstawowych potrzeb i warunków społecznych. Kierowała świadczenia na cele związane z ochroną zdrowia, udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, na skutek przestępstw i wypadków losowych. Wspierała działalność charytatywną, opiekuńczo-wychowawczą dla sierot, dzieci wychowywane przez samotne matki, dzieci porzuconych, zaniedbanych, pozbawionych opieki, z domów dziecka. Organizowała pomoc rzeczową w postaci wyprawek szkolnych, pomocy naukowych, dydaktycznych dla rodzin i placówek szkolno-wychowawczych. Wpierała uczniów uzyskujących wysokie wyniki w nauce, uczestniczących w olimpiadach i konkursach naukowych. Pomagała w zakupie opału. Dzieciom chorym zapewniała pokrywanie kosztów leczenia, operacji, zabiegów, rehabilitacji i pobytu w placówkach leczniczo-rehabilitacyjnych oraz kupowała leki, protezy oraz sprzęt leczniczy. Fundacja organizowała kolonie, obozy, „zielone szkoły”, wycieczki i turnusy rehabilitacyjne. Prowadziła akcje dożywiania w placówkach edukacyjnych poprzez realizację Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej – w 2011 akcją objęto 1 tys. osób. Przygotowywała paczki z artykułami żywnościowymi, odzieżą, obuwiem, artykułami chemicznymi i gospodarstwa domowego, zabawkami i artykułami szkolnymi (np. w 2014 przygotowano ponad 800 paczek). Fundacja przekazywała gry, zabawki, słodycze dla dzieci z ubogich rodzin i placówek opiekuńczych, rehabilitacyjnych i leczniczych. Odbiorcami działań Fundacji było w 2011 – 1580 osób, w kolejnych latach liczba beneficjentów przekraczała rocznie 2 tysiące.

Źródła: Fundacja Dla Dzieci Pokrzywdzonych Losowo, https://spis.ngo.pl/199206-fundacja-dla-dzieci-pokrzywdzonych-losowo (dostęp:28.06.2023); Fundacja Dla Dzieci Pokrzywdzonych Losowo. Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za lata 2015, Czechowice-Dziedzice 2016; Fundacja Dla Dzieci Pokrzywdzonych Losowo. Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za lata 2019, Czechowice-Dziedzice 2020.