Fundacja „Serce Dziecka”

Z Słownik historyczny "Opieka nad dziećmi na ziemiach polskich w XIX-XXI wieku"

Fundacja „Serce Dziecka”  – organizacja pozarządowa działająca na rzecz dzieci i dorosłych, powstała 25.09.2006, status organizacji pożytku publicznego uzyskała 13.09.2007. Początkowo funkcjonowała pod nazwą Fundacja im. Diny Radziwiłłowej, od 2007 – Fundacja „Serce Dziecka” im. Diny Radziwiłłowej. Fundatorami stali się  m.in.  Beata Kulesza, Vincent Lamort de Gail, Dominik Radziwiłł, Michał Radziwiłł. Celami Fundacji było: działanie na rzecz osób z wadami serca, edukacja, pomoc społeczna, przeciwdziałanie problemom społecznym, działalność charytatywna, wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej, działania na rzecz osób z niepełnosprawnością, szerzenie wiedzy o wadach serca – ich wykrywaniu i leczeniu. Podstawowe formy działalności to pomoc materialna dzieciom i osobom chorym, finansowanie leczenia i rehabilitacji (w tym wizyty, konsultacje lekarskie, operacje zagraniczne, leczenie stomatologiczne, zakup lekarstw, szczepień, terapii), wspieranie i promowanie akcji charytatywnych, działanie informacyjne, edukacyjne i promocyjne, organizacja i uczestnictwo w szkoleniach, spotkaniach, odczytach, seminariach, organizowanie i finansowanie wyjazdów rehabilitacyjnych, integracja społeczna, wspieranie rozwoju i edukacji podopiecznych Fundacji, wsparcie psychologiczne. Od 2006 Fundacja prowadziła dzielność programowo-promocyjną, w tym konkurs „Serce matki” i „moje wymarzone Święta Bożego Narodzenia”. W 2007 wydała książkę „Dziecko z Wadą Serca. Poradnik dla Rodziców”. W 2009 uruchomiono wypożyczalnię sprzętów medycznych i rehabilitacyjnych. Od 2012 Fundacja prowadziła cykl konferencji „Akademia Serca” i rozpoczęła 2-tygodniowe turnusy klimatyczno-rehabilitacyjne (pierwszy w Muszyna-Złockie). W 2022 Fundacja wsparła finansowo 1098 podopiecznych, organizowała pomoc humanitarną dla Ukrainy w formie pomocy rzeczowej i sprzętu medycznego, prowadziła akcję edukacyjną w ramach Tygodnia wiedzy o wrodzonych wadach serca.

Źródła: Fundacja „Serce Dziecka” im. Diny Radziwiłłowej Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2022, Warszawa 2023; Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Diny Radziwiłłowej za okres od 27.10.2006 do 31.12.2006 zgodne z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji, https://www.sercedziecka.org.pl/katalog/sprawozdania/2006_5_Sprawozdanie_merytoryczne_31-12-2.pdf (dostęp: 27.06.20023); Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Diny Radziwiłłowej za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. zgodne z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji, https://www.sercedziecka.org.pl/katalog/sprawozdania/2006_5_Sprawozdanie_merytoryczne_31-12-2.pdf (dostęp: 27.06.20023).