Fundacja „Serca dla Maluszka”

Z Słownik historyczny "Opieka nad dziećmi na ziemiach polskich w XIX-XXI wieku"

Fundacja „Serca dla Maluszka” – organizacja dobroczynna powstała w 2011. Pierwszym prezesem Zarządu była Ewelina Kliś. Celami statutowymi były: organizowanie pomocy dla dzieci niepełnosprawnych, chorych, ubogich i osieroconym, domom dziecka, szkołom, w tym specjalnym, placówkom szkolno-wychowawczym, szpitalom i placówkom medycznym; integracja dzieci niepełnosprawnych ze społeczeństwem; pomoc społeczna w zakresie przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych; działalność charytatywna, organizowanie wypoczynku dzieciom i młodzieży; pomoc ofiarom klęsk żywiołowych, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Fundacja pomaga osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom w zakresie prowadzenia poradnictwa i doradztwa, zapobiega zagrożeniom powstania i pogłębiania niepełnosprawności oraz łagodzeniu ich skutków. Najwięcej środków przeznacza na rehabilitację i terapię wielokierunkową oraz na zakup sprzętu rehabilitacyjnego (m.in. obuwie ortopedyczne, okulary korekcyjne, zabawki edukacyjne, ortezy, piłki do ćwiczeń, poduszki przeciwodleżynowe), finansowanie wizyt w poradniach specjalistycznych, badań laboratoryjnych i operacji. W pierwszych latach działalności uruchomiono program „Kolorowe Domy Dziecka”, którego celem był zakup sprzętu komputerowego i sportowego, wyprawek szkolnych, gier i zabawek edukacyjnych, obuwia i odzieży. Wsparcie otrzymały m.in. Rodzinne Domy Dziecka Centrum Administracyjnego im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Lublinie, Powiatowy Dom Dziecka w Szczutowie, Domy dziecka w Żywcu, Bielsku-Białej. 2 razy do roku, do 2016, Fundacja organizowała zbiórki żywności – w 2014 przygotowano 16 paczek potrzebującym rodzinom, w 2015 – 23, w 2016 – prawie 30. W 2015 prowadzono program „Zdrowe kręgosłupy” (później „Zdrowa postawa”). W 2022 m.in. otworzono gabinet terapeutyczny „Leśna Ścieżka”, opłacono ponad 1500 turnusów rehabilitacyjnych, sfinansowano ok 1500 wizyt i badań, przekazano 50 tys. zł na wsparcie działań PCK na rzecz Ukrainy.

Źródła: Fundacja „Serca dla Maluszka, Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2014, Bielsko-Biała 2015; Fundacja „Serca dla Maluszka, Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2016, Bielsko-Biała 2017; Fundacja „Serca dla Maluszka, Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2022, Bielsko-Biała 2023; Statut Fundacji „Serca dla Maluszka”, https://sercadlamaluszka.pl/o-fundacji (dostęp: 22.06.2023).