Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

Z Słownik historyczny "Opieka nad dziećmi na ziemiach polskich w XIX-XXI wieku"

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” – założona w 2000, jej  celem stało się wspieranie rozwoju kultury, nauki chrześcijańskiej i mediów chrześcijańskich w Polsce, podnoszenie szans edukacyjnych młodzieży z małych miast i wsi, upowszechnianie nauczania Jana Pawła II. Cele realizuje poprzez: przyznawanie stypendiów i nagród, prace naukowo-badawcze, organizację konferencji, seminariów, imprez, konkursów w kraju i zagranicą, obozów i warsztatów szkoleniowo-wypoczynkowych, działalność propagatorską i informacyjną w zakresie celów fundacji. Współpracuje z instytucjami rządowymi, samorządowymi. Organizuje coroczny Dzień Papieski. Najważniejsze inicjatywy Fundacji to: przyznawanie nagrody „Totus”, prowadzenie programu stypendialnego dla młodzieży szkolnej i studentów, organizowanie obozów letnich dla stypendystów, przeprowadzenie Konkursu Akademickiego o Stypendium i Indeks im. bpa Jana Chrapka. Stypendium jest przeznaczone dla uzdolnionej i ubogiej młodzieży szkolnej ze wsi i małych miast. Do programu pilotażowego wybrano 5 diecezji: przemyską, koszalińsko – kołobrzeską, drohiczyńską, ełcką i radomską. W 2000 przyznano 500 stypendiów. Na koniec 2021/21 stypendia otrzymało: 1046 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, 20 osób na mocy porozumienia z Komitetem Pomocy Polskim w Kanadzie, 716 studentów. Od 2007 dzięki umowom z Narodowym Bankiem Polskim Fundacja wypłaca stypendia pomostowe dla studentów pierwszego roku kierunków ekonomicznych. Corocznie organizowane są 3 obozy dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkol średnich, dla maturzystów i studentów. Działania mają promować wartości chrześcijańskie w środowisku młodzieży.

Źródła: A. Griffante, Mecenat i religia – fundacja „Dzieło Nowego tysiąclecia” jako forma mecenatu kultury kościoła katolickiego w Polsce, „Roczniki Kulturoznawcze, 2015, nr 6; P. Skórnicka, Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” jako odpowiedź na wyzwania wobec wychowawczej i charytatywnej posługi Kościoła, „Roczniki Teologiczne”, 2020, nr 6; P. Skórnicka, Nauczanie św. Jana Pawła II w formacji młodzieży w Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, „Zeszyty Formacji Katechetów”, 2023, nr 1; Sprawozdanie z działalności Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” za rok 2021, https://dzielo.pl/o-fundacji/sprawozdania/ (dostęp:6.05.2023).