Dzienne ośrodki adaptacyjne dla dzieci i młodzieży

Z Słownik historyczny "Opieka nad dziećmi na ziemiach polskich w XIX-XXI wieku"

Dzienne ośrodki adaptacyjne dla dzieci i młodzieży – placówki resocjalizacyjne (zakład poprawczy) o charakterze otwartym powołane na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 7.05.1983, zmienianego 19.05.1997, 17.10.2001 i 9.06.2022. Zadania ośrodków to resocjalizacja nieletnich zakładająca prawidłowy rozwój osobowości, kształtowanie systemu wartości, przestrzeganie zasad współżycia w społeczeństwie, utrwalenie rezultatów resocjalizacji, likwidacja czynników wywołujących zaburzenia i negatywne zmiany. Do ośrodków przyjmowane są osoby, które ukończyły 13 rok życia i mogą tam przebywać do 21 roku życia, jeśli po ukończeniu 17 roku życia nie zostały skazane na karę pozbawienia wolności. Kierowano do nich nieletnich, którzy nie identyfikowali się z podkulturą przestępczą, nie przebywali w aresztach lub zakładach karnych, wyrażali wolę uczestniczenia w procesie resocjalizacyjnym, ich zachowanie w schronisku dla nieletnich przemawiało za umieszczeniem ich w ośrodku adaptacyjnym i przemawiało za tym rozpoznanie diagnostyczne. Do ośrodka adaptacji społecznej mogą być również przeniesieni wychowankowie z zakładów półotwartych, jeśli ich zachowanie i wskazania zespołu psychologiczno-pedagogicznego za tym przemawiają. Może to nastąpić na wniosek wychowanka lub na wniosek dyrektora zakładu po uprzedniej rozmowie z wychowankiem. Działania ośrodków prowadzone są na terenie zakładu lub poza zakładem i należą do nich (z uwzględnieniem postaw, potrzeb, uzdolnień i zainteresowań): edukacja, wychowanie, przygotowanie do zawodu, organizacja czasu wolnego (zajęcia o charakterze kulturalnym, oświatowym, sportowym, rekreacyjnym w czasie wolnym od nauki lub pracy). Liczba osób w grupie wychowawczej i oddziale szkolnym nie powinna przekraczać 12. Przebywający w ośrodku otwartym mogą otrzymać: przepustkę lub urlop (65 dni) po upływie 2 miesięcy pobytu w zakładzie, W 2022 w Polsce było 17 tego typu zakładów poprawczych dla 1277 osób.

Źródła: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie organizacji i zasad pobytu nieletnich w zakładach poprawczych Dz.U. 1983 nr 26 poz. 126; Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 maja 1997 r. w sprawie rodzajów i organizacji zakładów poprawczych oraz zasad pobytu w nich nieletnich, Dz. U. 1997, nr 58 poz. 361; Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, Dz. U. 2001, nr 124, poz. 1359; A. Stachowicz, Wyzwania pedagoga w placówce wychowawczej w przeciwdziałaniu przestępczości, https://efektywne-prawo.org.pl/wp-content/uploads/2022/02/Wyzwania_pedagoga_w_placowc_wychowawczej_w_przeciwdzialaniu_przestepczosci_mgr_A.Stachowicz_E.pdf (dostęp:01.03.2023); Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, Dz. U. 2022, poz. 1700; Zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich, Ministerstwo sprawiedliwości, https://www.arch.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/zaklady-poprawcze-schroniska-dla-nieletnich/ (dostęp:01.03.2023).