Domy wczasów dziecięcych

Z Słownik historyczny "Opieka nad dziećmi na ziemiach polskich w XIX-XXI wieku"

Domy wczasów dziecięcych – placówki opiekuńcze funkcjonujące na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21.02.1994 w sprawie rodzajów, organizacji i zasad działania publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz rozporządzeń z 2015, 2017 i 2021. Prowadzą działalność dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, dzieci i młodzieży (z wyjątkiem szkół policealnych), zapewniając im całodobową opiekę. Do zadań domu wczasów dziecięcych należy: organizowanie zajęć edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i specjalistycznych, organizowanie zajęć mających na celu rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz aktywnych form wypoczynku. Okres pobytu wychowanka w placówce nie powinien przekraczać 12 tygodni i nie może być krótszy niż 6 dni, opieka nad przebywającymi w nich wychowankami jest całodobowa, podstawową formą organizacyjną jest grupa wychowawcza. Wychowankowie spełniają obowiązek szkolny lub obowiązek nauki przez uczęszczanie do szkoły funkcjonującej w placówce lub poza nią. Po zakończeniu pobytu wychowanka dyrektor placówki przekazuje pisemną informację o bieżących ocenach uzyskanych przez podopiecznego oraz jego zachowaniu dyrektorowi szkoły macierzystej oraz rodzicom. Dom wczasów dziecięcych prowadzi działalność przez cały rok kalendarzowy jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne. Nauka w szkole została połączona ze wspieraniem fizycznego i psychicznego rozwoju dzieci, wzmocnieniem ogólnej kondycji psychofizycznej, kształtowaniem zachowań prozdrowotnych.  W 2021 r. było w Polsce 34 domów (18 publicznych i 16 niepublicznych), z których skorzystało ponad 80 tys. uczniów. W domach mogą odbywać się 5 dniowe turnusy dla dzieci z otyłością, z wadami postawy, z problemami zdrowotnymi, turnusy korekcyjno­­­­­­‑kompensacyjne i terapeutyczno­­­­­­‑edukacyjne. Od 2022 okres pobytu wychowanka w domu wczasów dziecięcych nie może być krótszy niż 5 dni i dłuższy niż 12 tygodni.

Źródła: B. Bobik., Próba klasyfikacji form instytucjonalnych uzupełniających funkcje rodziny w Polsce, „Kultura – Przemiany – Edukacja” 2022, t. X; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lutego 1994 r. w sprawie rodzajów, organizacji i zasad działania publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych;  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach Dz.U. 2015 poz. 1872; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania Dz.U. 2017 poz. 1606.