Chrześcijańskie Towarzystwo Dobroczynności w Sosnowcu

Z Słownik historyczny "Opieka nad dziećmi na ziemiach polskich w XIX-XXI wieku"

Chrześcijańskie Towarzystwo Dobroczynności w Sosnowcu – organizacja charytatywna (Sosnowiecko-Sieleckie Chrześcijańskie Towarzystwo Dobroczynności, Towarzystwo Pomocy dla Biednych Chrześcijan) zajmująca się rozdawnictwem żywności i odzieży, prowadzeniem zakładów opieki praz organizowaniem pomocy lekarskiej dla lokalnej społeczności. Założona w 1900 z inicjatywy ks. Władysława Musielewicza. Funkcję prezesa Towarzystwa od 5.05.1913 pełnił ks. Franciszek Raczyński. Prowadzono sekcję tanich kuchni (po likwidacji sekcji pomocy głodnym), 2 sekcje rozdawnictwa odzieży, dozór nad ochronkami, sekcję opieki nad dziećmi, sekcję zdrowia, biuro pośrednictwa pracy, komitet dochodów niestałych, pomoc naukową, dozór czytelni. Kuchnie dożywiały dzieci przebywające w ochronkach oraz szkołach Polskiej Macierzy Szkolnej. Organizowano wyjazdy na wczasy wakacyjne oraz do sanatoriów. Towarzystwo prowadziło ochronki finansowane m.in. przez osoby prywatne. Sukcesywnie powstawały nowe placówki, m.in. na Dębowej Górze, w Starym Sielcu, 2 w Starym Sosnowcu, w Śródmieściu oraz w dzielnicy Ludwik dla dzieci z najuboższych rodzin. Łącznie prowadzono 16 ochronek. W 1930 przy Towarzystwie funkcjonowały: dom sierot dla 55 dziewcząt, dom wychowawczy dla 46 chłopców, dom opieki dla 18 starszych dziewcząt. Zakłady opieki Towarzystwa były wspomagane przez zgromadzenia zakonne: Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny ze Starej Wsi, Karmelitów Bosych. W 1935 Towarzystwo włączono do Związku Instytucji Opiekuńczych i Stowarzyszeń Dobroczynnych „Caritas” diecezji częstochowskiej. W 1938 przyjęto nowy statut Towarzystwa jako instytucji chrześcijańsko-społecznej. Po wybuchu II wojny światowej Towarzystwo kontynuowało działalność wspierając domy opieki. W 1940 zarząd nad instytucją przejął Reinhold Reiman.

Źródła: W. Jaworski, Przemiany legalnego życia społecznego w Królestwie Polskim w latach 1864-1914, Sosnowiec 2006; P. Kubicki, Społeczna działalność Kościoła w Polsce, Sandomierz 1930; P. Lorenc, Bliski najbiedniejszym, „Niedziela Sosnowiecka” 2004, nr 39; M. Pabich, Działalność dobroczynna na terenie diecezji częstochowskiej w okresie dwudziestolecia międzywojennego, „Veritati et Caritati” 2015, nr 4; M. Śmiałek, Sosnowieckie ABC, t. 6, Sosnowiec 2007; M. Śmiałek, Śladami przeszłości Sielca. Ludzie, kościoły, zakłady, Sosnowiec, 2011; J. Związek, Działalność dobroczynna ks. Franciszka Raczyńskiego w Zagłębiu Dąbrowskim, „Studia Theologica Varsaviensia” 1988, nr 26.