Centrum Rodziny i Praw Dziecka

Z Słownik historyczny "Opieka nad dziećmi na ziemiach polskich w XIX-XXI wieku"

Centrum Rodziny i Praw Dziecka – powstało w 2006 przy Zarządzie Głównym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, stanowi poradnię świadcząca pomoc głównie mieszkańcom Warszawy i województwa mazowieckiego (rodzinom, małżeństwom, parom, dzieciom). Finansowane ze środków m. st. Warszawy oraz przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Obejmuje bezpłatne poradnictwo prawne, psychologiczne, pedagogiczne, seksuologiczne oraz konsultacje z zakresu doradztwa zawodowego i psychoedukacyjne konsultacje o funkcji profilaktycznej. Działa na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną. Celem jest usprawnienie i poprawa komunikacji, nauka umiejętności nawiązywania relacji i więzi rodzinnych, radzenie sobie z agresją, respektowanie praw dziecka. W latach 2011-2012 z pomocy Centrum skorzystało ponad 600 osób (dzieci i rodziców). Stopniowo zwiększano liczbę godzin konsultacyjnych do 12 tygodniowo w 2011. W 2009 w ramach Centrum powstał Punkt informacyjno-konsultacyjny (stacjonarny, telefoniczny) dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów dotowany przez PFRON. Filia Punktu znajduje się w siedzibie Koła Dzieci o Niepełnej Sprawności Ruchowej w Warszawie. W ramach programu udzielane są konsultacje psychologiczne, prawne, seksuologiczne oraz z zakresu doradztwa zawodowego. Drugi program Centrum – „Młodzieżowy Klub Liderów Zdrowia TPD” współfinansowany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego kierowany jest do podopiecznych środowiskowych ognisk wychowawczych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z terenu województwa mazowieckiego oraz wychowawców ognisk. Propaguje profilaktykę uzależnień́ i zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży, ich rodzin i nauczycieli, uwrażliwia na problemy rówieśnicze. W 2014 Centrum zaoferowało nieodpłatne mediacje.

Źródła: M. Popławska, Rada i pomoc „Przyjaciel Dziecka” 2014, nr. 1–6; J. Szklarska J., Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w 2011 roku. Osiągnięcia i problemy. Główne kierunki pracy Prezydium i Zarządu Głównego TPD w 2011 roku, „Przyjaciel Dziecka” 2012, nr  1–6; J. Szklarska, Problemy – osiągnięcia – potrzeby, Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w latach 2011–2012, Przyjaciel Dziecka” 2013, nr  1–6.