Bon Turystyczny

Z Słownik historyczny "Opieka nad dziećmi na ziemiach polskich w XIX-XXI wieku"

Bon Turystyczny – instrument wsparcia wypoczynku dzieci i młodzieży wprowadzony ustawą z 15.07.2020 o Polskim Bonie Turystycznym. To świadczenie w wysokości 500 zł na każde dziecko (w przypadku dziecka z niepełnosprawnością przysługiwał dodatkowy bon w wysokości 500 zł) w formie elektronicznego kodu, z którego można było sfinansować wypoczynek dzieci. Płatności mogły być dokonywane wielokrotnie do wyczerpania pełnej kwoty. Uruchomiony w lipcu 2020 obowiązywał do końca marca 2023. Warunkiem otrzymania bonu było przyznane prawo do świadczenia Rodzina 500 Plus lub dodatku wychowawczego na dziecko. Został ustanowiony celem wsparcia branży turystycznej dotkniętej pandemią Covid-19, ale też jako element polityki społecznej państwa (wsparcie rodzin z dziećmi) oraz dążenia do poprawy jakości życia, zwiększenia poziomu aktywności turystycznej społeczeństwa oraz zmiany preferencji spędzania czasu wolnego. Mógł być wykorzystywany do opłacenia: pobytu w hotelu, pensjonacie lub gospodarstwie agroturystycznym, wycieczki, wejść do parków rozrywki, atrakcji turystycznych, zorganizowany wypoczynek dla dzieci i młodzieży (obozy harcerskie i sportowe, kolonie letnie i zimowe, zielone szkoły) na terenie Polski. Przedsiębiorcy oferujący takie usługi musieli znajdować się na liście, prowadzoną przez Polską Organizację Turystyczną. Do połowy września 2022 aktywowanych zostało blisko 4 mln bonów, co stanowiło 85,74% wszystkich wygenerowanych bonów, suma zrealizowanych przy ich udziale płatności wyniosła blisko 2,9 miliarda złotych. Źródłem finansowania programu był Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (art. 65 ustawy z 31.03.2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).

Źródła: Polski Bon Turystyczny przedłużony na kolejne miesiące, https://www.gov.pl/web/sport/polski-bon-turystyczny-przedluzony-na-kolejne-miesiace (dostęp: 20.02.2023); Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2020, poz. 568 i 695; Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym, Dz.U. 2020, poz. 1262; M. Wawoczny., Bon turystyczny jako forma interwencjonalizmu państwowego w pobudzaniu turystyki krajowej w czasie pandemii Covid-19, [w:] Wiedza-gospodarka-społeczeństwo. Współczesne wymiary ryzyka w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego, red. Z. Gródek-Szostak, A. Niemczyk, Kraków 2021.