Bliziński Wacław

Z Słownik historyczny "Opieka nad dziećmi na ziemiach polskich w XIX-XXI wieku"

Bliziński Wacław – ur. 28.07.1870 w Warszawie, zm. 21.10.1944 w Częstochowie. Ksiądz, działacz społeczny i oświatowy. W 1887 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. W 1892 wyświęcony na księdza. Urzędnik Konsystorza Generalnego. Od 5.01.1900 proboszcz parafii Lisków. W 1900 założył Parafialne Bractwo Trzeźwości. Na terenie parafii utworzył w 1905 ochronki dla dzieci. Powstały w Zakrzynie, Strzałkowie, Koźlątkowie, Józefowie (Olędry Liskowskie), Dębsku i Wygodzie. Ochronka w Liskowie działa pod patronatem Zarządu Głównego Polskiej Macierzy Szkolnej. W 1913 uczęszczało do placówki 150 małoletnich. Wprowadził obowiązek nauki pisania i czytania dla dzieci. Założył tajne kursy czytania i pisania dla dorosłych. Wprowadził oświadczenie o abstynencji dla dzieci pierwszokomunijnych do 20 roku życia. Opiekun czytelni i biblioteki. Przyczynił się do obniżenia poziomu analfabetyzmu wśród dorosłych i dzieci. W wsi Koźlątków utworzył letnisko dla dzieci. 25.03.1905 założył warsztaty tkackie. W 1905 powołał Gniazdo dla biednej dziatwy. W 1909 uczęszczało tam 114 dzieci. Propagował opiekę zdrowotną oraz higienę wśród rodzin. W 1907 utworzył kursy jedno, trzymiesięczne dla mężczyzn i kobiet. Przyczynił się do powstania Szkoły Rolniczej w Liskowie. 1.01.1910 powołał warsztaty zabawkarskie. Zainicjował powstanie w 1916 Gimnazjum im. ks. Piotra Skargi o profilu humanistyczno-klasycznym. Poseł na Sejm Ustawodawczy z Narodowego Zjednoczenia Ludowego. Zasiadał m. in.: w komisjach ochrony pracy, opieki społecznej, zdrowia publicznego. Wnioskodawca ustawy o opiece społecznej uchwalonej 16.08.1923. W dwudziestoleciu międzywojennym przyczynił się do powstania Stacji Matki i Dziecka. W 1931 z jego inicjatywy powstał Ośrodek Zdrowia. W 1938 współtworzył Uniwersytet Ludowy. Od 1938 senator V kadencji. W czasie II wojny światowej opuścił parafię.


Źródła: Ż. Marszałek-Trzebińska, Ksiądz Wacław Bliziński i jego dzieło na rzecz rodziny wiejskiej w Liskowie (1870-1944), „Wychowanie w Rodzinie” 2018, nr 2, t. 18; M. Podkowski, Działalność księdza Wacława Blizińskiego w Sejmie Ustawodawczym (1919-1922) [w:] Zgromadzenia stanowe i organy przedstawicielskie w dziejach. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Marianowi Józefowi Ptakowi, red. J. Koredczuk, P. Wiązek, Wrocław 2020; S. Kęszka, Życie i dzieło ks. prałata Wacława Blizińskiego 1870-1944, Kalisz 2008; M. Brenk, Minęło 90 lat od uchwalenia Ustawy o opiece społecznej w Polsce, „Praca Socjalna” 2014, nr 1; W. Świątkiewicz, Ks. Wacław Bliziński (1870-1944), https://adonai.pl/swieci/?id=257 [dostęp: 18.02.2023].